Tillvägagångssätt för en produkts livscykel | Logitech – hållbara designer

TÄNK SLUT-TILL-SLUT

Vi utvärderar potentiell miljöpåverkan under produktutvecklingens samtliga stadier: från material- och designval till tillverkning, kundnöjdhet och återvinning vid produktens livscykelslut. Allt eftersom vår produktportfölj växer identifierar vi faktorer som har miljöpåverkan och växelverkan, och vi identifierar även kundbeteenden.

Design för hållbarhet

Design för hållbarhet (DfS)

Vi designar upplevelser som människor älskar. Vår innovativa process för samman överlägsen design, ingenjörskonst och kundinsikter för att bygga en mångsidig och växande portfölj. För att få en verkligt hållbar produkt måste vi överväga både miljöpåverkan och social påverkan från det ögonblick som råmaterialet tas fram och hela vägen till livscykelns slut.

Logitechs produkter

Återvunnen plast

Vi vill göra Logitechs produkter mer cirkulära. Nya material ska undvikas till förmån för återvunna material. Vi använder konsumentåtervunnen plast (PCR) för att ge nytt liv till använd plast och hjälpa till att minska vårt koldioxidavtryck. Vi använder PCR skalenligt inom hela företaget och riktar in oss på våra största produktportföljer för att göra största möjliga minskning av koldioxidavtryck.

Paketering i wellpapp

Ansvarsfull paketering

Snyggt designad paketering är nyckeln till produktupplevelsen. Det säkerställer att installation direkt från kartongen är enkel och att produkterna är väl skyddade. Bra paketering är miljömässigt hållbar paketering därför jobbar vi konstant på att hitta nya sätt att minska miljöpåverkan från vår design genom att minska vikt och maximera användningen av förnyelsebara resurser och säkerställa att våra material går att återvinna. Vi drar nytta av internationell erfarenhet för att kunna göra paketering med konsekvent med lägre påverkan. Som en del av vår fortsatta, långsiktiga vision kommer vi även att börja ha insynsetiketter på våra förpackningar.

Fält med vindkraftverk

Klimatåtgärder

Klimatförändringar som orsakats av mänsklig aktivitet är en av de största utmaningarna för vår generation. Skalan på åtgärderna som krävs handlar inte längre om individen utan om hur vi kollektivt kan göra skillnad.

Det här året, och för första gången, har koldioxidavtrycket från vår produktionsanläggning minskat till nettonollutsläpp av koldioxid. Detta har skett genom inköp av förnyelsebar elektricitet och klimatkompensation. Som en del av vårt åtagande till klimatåtgärder kommer vi att bibehålla den här CarbonNeutral®-statusen år efter år och köpa 100 % av vår tillverkningselektricitet från förnyelsebara energikällor.

Stort diagram över musdelar i plast

Koldioxidinsyn

Vi är medvetna om det pressande behovet att vidta klimatåtgärder. Genom insyn och öppenhet gällande vår påverkan tror vi att vi kan främja bättre designbeslut i vår egna team och hjälpa våra kunder att fatta mer välgrundade inköpsbeslut.

Det här året blev vi det första kundelektroniska företaget som åtog sig att leverera etiketter med koldioxidpåverkan på produktpaketeringen över hela vår portfölj. Vi uppmanar andra företag att göra som vi och driva positiv förändring genom att ge full insyn kring produkterna. Det krävs att hela branschen anstränger sig för att göra en riktig förändring.

Dator, tangentbord, knappar

Ansvarsfull tillverkning

Ungefär hälften av vår årliga omsättning kommer från produkter som vi tillverkar i våra egna fabriker. Vi har över 30 års erfarenhet av egen produktion och har fler än 3 500 anställda. Våra tillverkningsaktiviteter består huvudsakligen av slutmontering och testning.  Vårt styrande ramverk för ansvarsfull tillverkning grundas på vårt åtagande till efterlevnad av lagstiftning, RBA-uppförandekoden och regelefterlevnadsrevision samt internationell god praxis enligt ISO 14001 och ISO 45001.  

Berörda ämnen

Berörda ämnen

Tillverkning av datortillbehör och elektroniska enheter kräver en blandning av hundratals delar, material och komponenter. Materialen vi använder i våra produkter är producerade av en distributörskedja som sträcker sig över hela världen.

Som ett ansvarstagande företag tar vi hänsyn till våra produkters hela livscykelavtryck. Vi jobbar med våra leverantörer för att granska materialspecifikationer, testa produkter och komponenter och identifiera potentiella risker för människors hälsa eller miljön genom hela livscykeln för våra produkter. Vi överväger miljöpåverkan bortom våra processer för införskaffande av material och tillverkning. Vi tar även hänsyn till vanliga scenarion vid livscykelslut.

Återvinna elektroniskt avfall

Återvinning

Som en ansvarsfull producent övervakar vi föränderliga förvaltningslagar för elektriska enheter, paketering och batterier i hela världen. Vi genomför noggranna undersökningar för att förstå våra juridiska skyldigheter, kommunicera våra förväntningar till affärspartners och samarbeta med Producer Responsibility Organizations för att ge ekonomiskt stöd och möjliggöra utvecklingen av effektiv återvinningsinfrastruktur.

Sedan 2010 har vi finansierat återvinning av mer än 50 000 ton elektriska enheter, batterier och förpackningar över hela världen.

Prakash Arunkundrums ansiktsfoto
”Allt vi gör har en påverkan på världen. Vi lovar framtida generationer att vi kommer att använda våra resurser och vårt ledarskap för att ha en positiv och hållbar påverkan”


Prakash Arunkundrum
Chef för globala verksamheter