Browser not supported

IE8/IE9/IE10 is no longer a supported browser. Please use a more current browser to view our site.

Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności w witrynie internetowej firmy Logitech

My, firma Logitech Europe S.A., w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe osób odwiedzających nasze witryny internetowe i mobilne, które są powiązane z niniejszym Oświadczeniem dotyczącym ochrony prywatności (łącznie „Witryny”). Niniejsze Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności nie ma zastosowania do danych zbieranych w inny sposób, na przykład w trybie offline lub wraz z produktami, które sprzedajemy, chyba że wyraźnie oświadczymy w formie pisemnej, iż niniejsze Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności ma zastosowanie również do takich danych.

Aktywnie przekazywane dane

Jeśli użytkownik zadzwoni do nas, wyśle do nas wiadomość e-mail lub wypełni formularz w jednej z naszych Witryn, będzie wiedzieć, jakie informacje podaje, ponieważ są one przekazywane nam w sposób aktywny. Wykorzystujemy takie informacje, aby odpowiedzieć na prośbę użytkownika bądź w inny sposób skomunikować się z użytkownikiem lub zapewnić mu pomoc. Możemy gromadzić dane niezbędne do realizacji zamówienia użytkownika w przypadku dokonywania zakupów za pośrednictwem naszych Witryn, takie jak adres wysyłki, zamówione produkty i informacje kontaktowe.

Pasywnie przekazywane dane

Uzyskując dostęp do naszych Stron, użytkownik automatycznie przekazuje określone informacje ze swojego komputerze lub urządzenia mobilnego oraz ich dotyczące, w tym informacje dotyczące czynności wykonywanych w naszych Witrynach, rodzaju używanego sprzętu i oprogramowania (np. systemu operacyjnego lub przeglądarki), informacji przechowywanych w plikach cookie, adresu IP, czasu dostępu, stron internetowych, z których użytkownik przybył, regionów, z których użytkownik nawiguje po stronie internetowej oraz stron internetowych, do których użytkownik uzyskuje dostęp (w stosownych przypadkach). Używamy technologii śledzenia (w tym plików „cookie”) w Witrynach do dostosowywania i ulepszania Witryn. Wykorzystujemy takie informacje, aby lepiej zrozumieć zainteresowania gości witryny internetowej, klientów i potencjalnych klientów, a także aby udoskonalić nasze Witryny, usługi i produkty. Obecnie nie reagujemy na sygnały „nie śledzić” z przeglądarek internetowych.

Udostępnianie danych

Nie wypożyczamy, nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie udostępniamy danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej:

  • Korzystamy z usług powiązanych i niepowiązanych dostawców usług, w tym firmy Logitech, Inc. w Stanach Zjednoczonych, które pomagają nam przetwarzać dane osobowe w celu świadczenia usług i prowadzenia naszej działalności zgodnie z umowami dotyczącymi zachowania ścisłej poufności.
  • Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika w celu: (a) przestrzegania odpowiednich przepisów prawa, wymogów regulacyjnych oraz w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania, nakazy sądowe i procedury prawne; (b) ochrony i obrony praw lub własności naszej lub osób trzecich, w tym egzekwowania umów, zasad i warunków użytkowania; (c) w nagłych przypadkach, w tym w celu ochrony bezpieczeństwa naszych pracowników lub osób; lub (d) w związku z dochodzeniem lub zapobieganiem oszustwom.
  • Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w celach związanych z transakcją biznesową (lub negocjacjami transakcji biznesowych), która obejmuje sprzedaż lub przekazanie całości lub części naszej firmy lub aktywów. Transakcje te mogą obejmować wszelkie fuzje, finansowanie, przejęcia lub postępowanie upadłościowe.
  • Za zgodą użytkownika.

Korzystamy również z informacji zagregowanych i zredagowanych, które nie mogą być wykorzystane do indywidualnej identyfikacji użytkownika.

Bezpieczeństwo danych

Wykorzystujemy certyfikaty SSL, ograniczenia dostępu do danych, oprogramowanie antywirusowe i zapory, aby zmniejszyć ryzyko nieuprawnionego dostępu do danych osobowych. Przesyłanie danych przez Internet lub sieć bezprzewodową nie jest całkowicie bezpieczne. Przekazując nam swoje dane osobowe, należy pamiętać o zagrożeniach bezpieczeństwa.

Tarcza Prywatności UE – USA i Tarcza prywatności Szwajcaria – USA

Logitech i nasze podmioty z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, w tym Logitech Inc. i Logitech Latin America Inc., uczestniczą w tym procesie i potwierdzają swoją zgodność z UE-U.S. Ramy Tarczy Prywatności i Swiss-U.S. Ramy Tarczy Prywatności, określone przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. W przypadku konfliktu między warunkami niniejszej polityki prywatności a zasadami Tarczy Prywatności obowiązują Zasady Tarczy Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarczy Prywatności i zapoznać się z naszą certyfikacją, odwiedź stronę https://www.privacyshield.gov.

Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymujemy zgodnie z każdym z programów Tarcz prywatności, a następnie przekazujemy je stronom trzecim działającym jako nasi przedstawiciele. Działamy zgodnie z zasadami Tarczy prywatności podczas każdego dalszego przekazywania danych osobowych otrzymanych z krajów UE i Szwajcarii, włącznie z dalszym przekazywaniem przepisów dotyczących odpowiedzialności. W odniesieniu do otrzymanych lub przekazanych danych osobowych zgodnie z zasadami programu Tarcza prywatności, firma Logitech podlega regulacyjnym uprawnieniom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu USA. W niektórych sytuacjach może być wymagane ujawnienie danych osobowych w odpowiedzi na wnioski prawne od władz publicznych włącznie z koniecznością spełniania wymogów dotyczących narodowych przepisów bezpieczeństwa lub egzekwowania prawa.

Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności, zobowiązujemy się do rozpatrywania reklamacji dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych. Osoby z UE i Szwajcarii, które mają pytania lub skargi dotyczące naszych zasad Tarczy Prywatności, powinny najpierw skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji kontaktowych.

W przypadku wystąpienia nierozwiązanych kwestii dotyczących prywatności lub wykorzystywania danych, które nie zostały przez nas odpowiednio wyjaśnione, skontaktuj się ze stroną trzecią z siedzibą w Stanach Zjednoczonych zajmującą się rozwiązywaniem konfliktów (nieodpłatnie), używając następującego formularza: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

W pewnych okolicznościach opisanych bardziej szczegółowo w witrynie internetowej Tarczy prywatności można powołać się na wiążący arbitraż, gdy inne procedury rozwiązywania konfliktów zostały wyczerpane.

Dotyczy tylko danych dotyczących zasobów ludzkich: Zobowiązujemy się do współpracy z organami UE odpowiedzialnymi za ochronę danych (DPA) i szwajcarskim federalnym inspektorem ochrony danych i informacji (FDPIC), stosownie do przypadku, i postępujemy zgodnie z poradami udzielonymi przez takie organy w odniesieniu do do danych dotyczących zasobów ludzkich przeniesionych z UE i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych w kontekście stosunku pracy.

Firma Logitech podlega amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu ("FTC") w zakresie dochodzeń i egzekwowania prawa.

KONTROLOWANIE I DOSTĘP DO INFORMACJI

Użytkownik ma możliwość poproszenia nas o aktualizację lub usunięcie/dezaktywację niektórych informacji o sobie. Użytkownik może także zażądać usunięcia informacji osobistych z bloga, forów społeczności lub innych obszarów publicznych będących pod naszą kontrolą. Jeśli firma Logitech nie będzie mieć możliwości usunięcia niektórych informacji osobistych, powiadomi użytkownika o przyczynach. Aby zrezygnować z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail, należy wykonać instrukcje podane w takiej wiadomości lub na stronie zarządzania subskrypcjami w naszej Witrynie: http://www.logitech.com/subscribe.

Firma Logitech udzieli odpowiedzi na prośbę o sprawdzenie przechowywanych informacji w ciągu 30 dni od otrzymania takiej prośby.

Do próśb o podanie informacji osobistych użytkownika firma Logitech dołącza opcję niewyrażenia zgody na wykorzystanie ich do określonych celów. Pytania, komentarze lub zgłoszenia dotyczące swoich danych lub naszego Oświadczenia i praktyk można zgłaszać poprzez stronę support.logitech.com/response-center lub korzystając z następujących metod:
Telefon: +1 510-795-8500
Kontakt: support.logitech.com/response-center
Poczta tradycyjna: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 Stany Zjednoczone

W przypadku braku zadowolenia z naszej odpowiedzi można skierować skargę lub spór dotyczący prywatności do odpowiedniego urzędu ds. ochrony danych w określonej jurysdykcji.

Pliki cookie

Firma Logitech używa plików cookie, które zasadniczo są małymi plikami danych umieszczanymi na komputerze, tablecie, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie.

Powiadomienie dla EOG

Przekazując dane osobowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do innych krajów, korzystamy z różnych mechanizmów prawnych, w tym wzorów umów, aby zagwarantować, że ochrona i prawa użytkownika towarzyszą przesyłanym danym. Prosimy zapoznać się z naszymi praktykami przetwarzania danych dla mieszkańców UE, aby uzyskać więcej informacji.

Data wejścia w życie i zmiany

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany, w tym istotne zmiany, w Oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności. Użytkownik powinien zapoznać się z Oświadczeniem dotyczącym ochrony prywatności za każdym razem, gdy odwiedza nasze Witryny, aby dowiedzieć się o jakichkolwiek zmianach. Dalsze korzystanie z Witryn po zaktualizowaniu niniejszego Oświadczenia dotyczącego ochrony prywatności oznacza akceptację naszych zmian.

Pytania dotyczące naszego Oświadczenia dotyczącego ochrony prywatności prosimy kierować do nas w następujący sposób:
Telefon: +1 510-795-8500
Kontakt: privacy@logitech.com
Poczta tradycyjna: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 Stany Zjednoczone

Niniejsze Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności wchodzi w życie 15 sierpnia 2018 r.