IE8/IE9/IE10 không còn là trình duyệt được hỗ trợ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn để xem trang web của chúng tôi.

 
Swytch
LOGITECH SWYTCH Kết nối máy tính xách tay để tổ chức hội nghị video trong phòng họp
 
Tap Zoom Rooms Bundle
Giải pháp phòng Logitech dành cho Zoom Rooms Các hệ thống được định cấu hình trước cho phòng nhỏ, trung bình và lớn
(giá do người bán ấn định)
 
Tap Microsoft Teams Bundle
Giải pháp phòng của Logitech dành cho Microsoft Teams Các hệ thống được định cấu hình trước cho phòng nhỏ, trung bình và lớn
(giá do người bán ấn định)
 
Tap Google Meet Bundle
Các giải pháp phòng của Logitech cho Google Meet Các hệ thống được định cấu hình trước cho phòng nhỏ, trung bình và lớn
(giá do người bán ấn định)
 
Tap 3/4 angle
Logitech Tap Bộ điều khiển cảm ứng để hợp tác tại nơi làm việc

Không tìm thấy kết quả

So sánh